De zorgstructuur

De intern begeleiders zijn de spin in het web van de zorgstructuur, zij dragen er zorg voor dat elk kind zich optimaal kan ontwikkelen. De ib’ers bewaken de zorgstructuur binnen de school in samenwerking met de directie. 

De intern begeleiders volgen de ontwikkeling van de leerlingen door middel van het leerlingvolgsysteem; hierin zijn vorderingen en ontwikkelingen op het gebied van lezen, rekenen, spelling en sociaal-emotionele ontwikkeling van ieder kind geregistreerd. Er zijn regelmatig besprekingen met de groepsleerkrachten over de groep en over individuele leerlingen. Samen met de groepsleerkracht proberen de intern begeleiders oplossingen te vinden voor problemen die zich voordoen. De intern begeleiders komen vaak in de klassen om leerkrachten te ondersteunen met klassenmanagement en didactisch en pedagogisch handelen.

Als er zorg is over de ontwikkeling van een leerling wordt dit altijd met de ouders besproken. Samen wordt er dan gezocht naar mogelijkheden om de leerling zo goed mogelijk te helpen. Soms is het goed dat de leerling op een ander niveau les krijgt dan de andere kinderen in de groep. Dit wordt altijd besproken met ouders.

De intern begeleiders zijn verbinders tussen school, ouders en andere ketenpartners. Er wordt contact onderhouden met het de schoolcontactpersoon van het samenwerkingsverband voor passend onderwijs, PPO Rotterdam. Zij kan zo nodig onderzoek doen bij een leerling. Daarnaast hebben de intern begeleiders overleg met andere intern begeleiders binnen het samenwerkingsverband en onderhouden zij contacten met scholen voor speciaal (basis-) onderwijs, de schoolverpleegkundige, schoolmaatschappelijk werk en andere hulpverlenende instanties.

 

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work