visie

Wij streven naar het geven van onderwijs waardoor alle leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. 

De Wissel is een interconfessionele basisschool. Dat betekent voor ons dat we vanuit de Christelijke grondslag diversiteit als een verrijking zien en alle culturen en religieuze achtergronden verwelkomen. We staan open voor ieders eigenheid en waarderen de verschillen tussen mensen. Door als team te functioneren, hebben we positieve invloed op de ontwikkeling van onze leerlingen.  

We geven hen het gereedschap en bereiden hen voor op een toekomst, waarin ze actief deelnemen aan de maatschappij van morgen. Naast het onderwijs op kennisgebieden is de vorming van kinderen; de sociale ontwikkeling en persoonsontwikkeling en creativiteit belangrijk. We leren leerlingen daarom brede kennis en vaardigheden aan. 

Werken aan deze vaardigheden vraagt om een (toekomstgerichte) visie op leren. We sluiten aan bij de ontwikkelingsbehoefte van de leerlingen. In de onderbouw doen wij dit door middel van spelend leren. 

In de hogere groepen wordt het leerstofaanbod afgestemd op de onderwijsbehoefte van de leerlingen. Essentieel hiervoor is zicht op ontwikkeling. Door te werken met data- en doelenmuren maken we  zichtbaar wat leerlingen leren. 

De leerkrachten verzorgen hun lessen aan de hand van het model voor Expliciete Directe Instructie, hierdoor wordt rekening gehouden met de verschillen tussen leerlingen en krijgt iedere leerling de instructie die nodig is om zijn eigen doelen te behalen. De leerlingen krijgen aanbod dat past bij hun mogelijkheden, dit betekent dat ook de betere leerlingen verrijking en verdieping aangeboden krijgt. 

Het team ziet het als haar taak om met elkaar het onderwijs steeds beter te maken. Binnen een verbetercultuur, waarin we continu op zoek zijn naar verbeteringen, is een gedragen visie ontwikkeld voor het vormgeven van ons onderwijs. Er worden gezamenlijke doelen geformuleerd, waar acties aan gekoppeld worden. Leerkrachten maken gebruik van elkaars expertise, ze bereiden samen lessen voor,  gaan op lesbezoek en reflecteren hier op.

Als team vertalen we de vaardigheden naar concreet en waarneembaar gedrag van leerlingen, ouders, leerkrachten en leidinggevenden. 

Om onze visie te realiseren hebben we op De Wissel een vijftal speerpunten gekozen, te weten: 

Pedagogisch klimaat, zicht op ontwikkeling, klassenmanagement, effectieve leertijd en een professionele cultuur.


Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT